Home Địa lí lớp 12 Trắc nghiệm địa lý: Vai trò và đặc điểm, các nhân tố...

Trắc nghiệm địa lý: Vai trò và đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố và phát triển công nghiệp

459
0

CHỦ ĐỀ 4. ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP

BÀI 1. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CÔNG NGHIỆP, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÂN BỐ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

1 . Vai trò và đặc điểm của công nghiệp

Vai trò

Đặc điểm

– Công nghiệp là ngành sản xuất ra khối lượng sản phẩm lớn, có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.

– Thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của nhiều ngành kinh tế.

– Nâng cao thu nhập và trình độ văn minh cho toàn xã hội.

– Thay đổi sự phân công lao động, giảm sự chênh lệch vùng.

– Tạo điều kiện khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, tạo khả năng mở rộng sản xuất, thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập.

– Góp phần củng cố an ninh quốc phòng.

– Chỉ tiêu để đánh giá trình độ phát triển của một nước

– Sản xuất công nghiệp bao gồm hai giai đoạn.

+ Giai đoạn l: Tác động vào đối tượng lao động và nguyên liệu.

+ Giai đoạn 2: Chế biển nguyên liệu và tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng. + Cả hai giai đoạn đều sử dụng máy móc.

– Sản xuất có tính tập trung cao độ.

– Bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp chặt chẽ đế tạo ra sản phẩm cuối cùng

2 . Điểm khác nhau giữa nông nghiệp và công nghiệp

Nội dung

Nông nghiệp

Công nghiệp

Đối tượng lao động

Cây trồng, vật nuôi.

Khoáng sản.

Đặc điểm sản xuất

Phân tán theo không gian; chịu

ảnh hưởng sâu sắc của điều kiện tự nhiên; các giai đoạn phải theo trình tự bắt buộc.

Tập trung cao độ; ít chịu ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên; các giai đoạn có thể tiến hành đồng thời, có thể tách xa nhau về mặt không gian.

3 . Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Các nhân tố

Ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố

công nghiệp

Vị trí địa lí

Lựa chọn vị trí các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất.

Khoáng sản

Chi phối quy mô, cơ cấu và tổ chức của các xí nghiệp công nghiệp.

Nước

Ảnh hưởng đến sự phân bố của nhiều ngành công nghiệp (luyện kim, dệt, nhuộm, giấy, sản xuất thực phẩm ).

Đất, khí hậu và các nhân tố khác

Tác động đến việc cung cấp nguyên liệu cho các ngành sản xuất, đặc biệt là các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, hàng tiêu dùng.

Dân cư và nguồn lao động

Ảnh hưởng đến việc hình thành cơ cấu sản phẩm (hướng chuyên môn hóa) của các ngành công nghiệp.

Tiến bộ khoa học – kỹ thuật

Làm thay đổi việc khai thác, sử dụng tài nguyên và phân bố hợp lí các ngành công nghiệp, quy luật phân bố các xí nghiệp công nghiệp.

Thị trường

Tác động mạnh mẽ tới quá trình chọn vị trí của các xí nghiệp, hướng chuyên môn hóa sản xuất. Sự phát triển công nghiệp ở bất kỳ quốc gia nào cũng đều nhằm thỏa mãn nhu cầu trong nước và hội nhập với thị trường thế giới.

Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật

Ảnh hưởng tới chất lượng, số lượng và hướng chuyên môn hóa của sản phẩm.

Đường lối chính sách Quyết định con đường và quá trình phát triển công nghiệp của mỗi quốc gia.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÂN BỐ VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Câu 1. Công nghiệp có vai trò quan trọng đối với đời sống xã hội, đó là

A . tạo ra nhiều sản phẩm tiêu dùng có giá trị.

B . thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành kinh tế.

C . Tạo nhiều việc làm mới, tăng thu nhập.

D . Nâng cao trình độ văn minh của xã hội.

Câu 2. Nhận định nào sau đây không đúng về vai trò của ngành công nghiệp?

A . Công nghiệp có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.

B . Công nghiệp có vai trò thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế.

C . Tỉ trọng của công nghiệp đánh giá trình độ phát triển xã hội.

D . Công nghiệp tạo điều kiện khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên.

Câu 3. Đặc điểm của ngành công nghiệp không phải là

A . Có tính tập trung cao độ.

B . Có sự phối hợp giữa nhiều ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng.

C . Sản xuất công nghiệp gồm nhiều giai đoạn phức tạp.

D . Sản xuất công nghiệp hiện đại không đòi hỏi sử dụng ngày càng nhiều tài nguyên.

Câu 4. Những ngành công nghiệp nào sau đây tạo nhiều việc làm cho người lao động?

A . Công nghiệp chế biến thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng.

B . Công nghiệp hóa chất, điện tử – tin học.

C . Công nghiệp năng lượng, dệt may.

D . Công nghiệp khai thác dầu khí, sản xuất giấy.

Câu 5. Nhân tố đóng vai trò quan trọng đối với sự phân bố công nghiệp là

A . Vị trí địa lí.                                        

B . Điều kiện tự nhiên.

C . Điều kiện kinh tế – xã hội.                  

D . Sự phân bố của tài nguyên khoáng sản.

Câu 6. Đối với các nước có nền kinh tế đang phát triển, nhân tố quan trọng nhất để tiến hành công nghiệp hóa là

A . Có vị trí địa lí thuận lợi.                    

B . Có nguồn lao động có trình độ.

C . Giàu tài nguyên khoáng sản.                       

D . Khoa học kĩ thuật phát triển.

Câu 7. Nhân tố quyết định sự phát triển và phân bố công nghiệp là

A . Vị trí địa lí.                              B. Dân cư – lao động.

C . Thị trường tiêu thụ.                  D. Đường lối công nghiệp hóa.

Câu 8. Đối tượng lao động của sản xuất công nghiệp là

A . Máy móc.                                B. Tài nguyên khoáng sản.  

C . Lao động.                                D. Nguyên liệu.

Câu 9. Dựa vào tính chất tác động của đối tượng lao động, công nghiệp được chia thành

A . Công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ.

B . Công nghiệp nhóm A và công nghiệp nhóm B.

C . Công nghiệp khai thác và công nghiệp chế biến.

D . Công nghiệp truyền thống và công nghiệp hiện đại.

Câu 10. Nhân tố quan trọng thúc đẩy mở rộng quy mô sản xuất công nghiệp là

A . Thị trường.                                    B. Lao động.              

C. Khoáng sản.                                    D. Cơ sở hạ tầng.

ĐÁP ÁN

1.A 2.C 3.D 4.A 5.C 6.D 7.D 8.B 9.C 10.A

Qua lý thuyết và bài tập trắc nghiệm về: “Vai trò và đặc điểm công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố và phát triển công nghiệp” ở trên, các em tham khảo và chúc các em thi tốt nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here