Home Địa lí lớp 12 Trắc nghiệm dạng bài: Nhỏ dung dịch chứa H+ vào dung dịch...

Trắc nghiệm dạng bài: Nhỏ dung dịch chứa H+ vào dung dịch chứa (Al(OH))4-

349
0

 Bài toán nhỏ dung dịch chứa H+ vào dung dịch chứa Al(OH)4

Khi nhỏ dung dịch chứa H+ vào dung dịch chứa Al(OH)4 thì xảy ra phản ứng như sau:

H+ + Al(OH)4 -> Al(OH)3  +  H2O  (1)

4H+ + Al(OH)4 -> Al3+ + 4 H2O      (2)

Như vậy lượng kết tủa tăng dần đến cực đại sau đó giảm dần dung dịch trở thành trong suốt

Sản phẩm tạo thành phụ thuộc vào tỉ lệ số mol của H+ và tỉ lệ số mol Al(OH)4

Đặt T = nH+ / n Al(OH)4

+Nếu T ≤ 1 chỉ xảy ra phản ứng (1); tức phản ứng chỉ tạo kết tủa

+Nếu 1<T<4 thì xảy ra cả 2 phản ứng (1) và (2)

+Nếu T≥4 thì xảy ra phản ứng (2), phản ứng không có kết tủa tạo thành

Trong các bài toán trắc nghiệm ta có thể sử dụng nhanh các công thức như sau:

nOHmin= 3nkết tủa + nH+; nOHmax= 4nAl3+ – nkết tủa + nH+

Câu 1: Cho 86,3 g hỗn hợp X gồm Na, K, Ba và Al2O3 (trong đó oxi chiếm 19,47% về khối lượng) tan hết ở nước thu được dung dịch Y và 13,44 lít H2 (đktc). Cho 3,2 lít dung dịch HCl 0,75M vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A . 54,6              B . 10,4               C . 23,4                  D . 27,3

Giải:

mO= (19,47 . 86,3)/100= 16,8 -> nO= 1,05   BTNT Oxi =>nAl2O3 = 0,35

Khi hòa tan hỗn hợp X vào nước thì:

Y tác dụng với HCl: nHCl =nH+ = 0,75 . 3,2 = 2,4 mol . Phương trình phản ứng diễn ra như sau:

H+ + OH  -> H2O

0,5    0,5

H+ + Al(OH)4 -> Al(OH)3  +  H2O

0,7      0,7              0,7

3H+ + Al(OH)3 -> Al3+ + 3 H2O

1,2        0,4

->nAl(OH)3= 0,7 – 0,4 = 0,3 -> mkết tủa = 0,3 . 78 = 23,4

=>Đáp án C

 Cách 2: Dùng công thức:

Câu 2: Cho 8,22 gam hỗn hợp gồm Na và Al2O3 vào nước dư thu được 2,016 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Cho từ từ đến hết V ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch X, thu được a mol kết tủa và dung dịch Y. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nhận định nào sau đây là sai:

A . Nếu V = 100 ml thì kết tủa bắt đầu xuất hiện

B . Nếu V = 200 ml thì giá trị của a là lớn nhất

C . Nếu về bằng 300ml thì giá trị của a bằng 0,04 mol

D . Nếu V = 450 ml thì dung dịch Y chứa 2 muối

Giải:

  • Có nNa = 2nH2= 2 . (2,016/22,4)= 0,18 mol => nAl2O3= (8,22 – 23.0,18)/102 = 0,04

=>Dung dịch X chứa 0,08 mol NaAlO2 và 0,1 mol NaOH

  • V= 200 ml

NaOH + HCl  ->  NaCl +  H2O

0,1       ->0,1

NaAlO2 + HCl + H2O  -> NaCl +  Al(OH)3

0,08        0,08                            0,08

Al(OH)3 + 3HCl  ->  AlCl3 + 3H2O

0,02/3   <- 0,02 mol

=>Kết tủa hòa tan một phần => Lượng kết tủa thu được không phẩy lớn nhất =>B sai

  • V = 300 ml

NaOH + HCl  ->  NaCl +  H2O

0,1      0,1 mol

NaAlO2 + HCl + H2O  -> NaCl +  Al(OH)3

0,08        0,08                             0,08

Al(OH)3 + 3HCl  ->  AlCl3 + 3H2O

 0,04     <-  0,12

=>a= 0,08 – 0,04 = 0,04 mol =>C đúng

  • V= 450 ml

NaOH + HCl  ->  NaCl +  H2O

0,1 ->     0,1 mol

NaAlO2 + HCl + H2O  -> NaCl +  Al(OH)3

0,08 ->  0,08                              0,08

Al(OH)3 + 3HCl  ->  AlCl3 + 3H2O

0,08 ->     0,24        0,08

=>Dung dịch thu được có 2 muối là NaCL và AlCl3 => D đúng

=>Đáp án B

Câu 3: Cho hỗn hợp X gồm ba và Al2O3 vào nước dư thu được dung dịch y và 1,344 lít khí H2 (đktc). Nhỏ từ từ đến hết 40 ml dung dịch HCl 0,5M vào Y thì thấy Y bắt đầu xuất hiện kết tủa. Nếu thêm tiếp vào đó 360 ml dung dịch H2SO4 0,5M rồi lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thì thu được chất rắn có khối lượng là:

A .  14,66 g           B . 15,02 g            C . 13,98 g            D . 12,38 g

Giải:

– X + nước dư -> dung dịch Y + H2

=>Chứng tỏ X tan hết

– Có nBa = nH2 = 1,344/ 22,4 = 0,06 mol

Nhỏ từ từ đến 0,02 mol HCl thì thấy bắt đầu xuất hiện kết tủa tức là OH- phản ứng vừa hết

=>nOH-= 0,02 mol =>nAlO2 = 0,06.2 – 0,02 = 0,1 mol

– Thêm 0,18 mol H2SO4:

Ba2+ + SO42- -> BaSO4

0,06              ->  0,06

AlO2 + H+ + H2O  -> Al(OH)3

0,1  ->    0,1              0,1 mol

Al(OH)3  + 3H+ + Al3+ + 3 H2O

0,26/3  <- 0,26

-Lọc kết tủa , nung đến khối lượng không đổi được:

mchất rắn = mBaSO4 + mAl2O3 = 233. 0,06 + 102 . ((0,1-(0,26/3))/2= 14,66 gam

=>Đáp án A

Qua lý thuyết và bài tập có giải chi tiết về: “Bài toán nhỏ dung dịch chứa H+ vào dung dịch chứa Al(OH)4 – ở trên, các em học và làm bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here