Home Hóa học 9 Tổng hợp các phương trình hóa học lớp 9

Tổng hợp các phương trình hóa học lớp 9

272
0

TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 9

I . Các phương trình hóa học lớp 9

Ca(OH)2    +     SO2      ->   H2O    +              CaSO3

Dd                      khí               lỏng                   kết tủa

K màu            k màu                  trắng

CaC2   +  2H2O  ->  C2H2  + Ca(OH)2

Rắn          lỏng            khí            dd

Na2CO3   +  CaCl2   -> CaCO3 + 2NaCl

Rắn               rắn              kt         rắn

Trắng                             trắng

CaCO3   ->  CaO  + CO2

Rắn               rắn       khí

Trắng           trắng    k màu

CaO  +  H2O  ->  Ca(OH)2

Rắn      lỏng             dd

Trắng   k màu          trắng

CaO  + 2HCl  -> H2O + CaCl2

Rắn        dd          lỏng      dd

Trắng   k màu     k màu    trắng

CaO  +  SiO2  ->  CaSiO3

Rắn        rắn           rắn

Trắng

CH3COOH    +  NaOH  ->  CH3COONa   + H2O

Dd                      dd               dd                lỏng

K màu                                                      k màu

CH4   +  Cl2   -> CH3Cl   + HCl

Khí         khí         khí           khí

Vàng lục                  k màu

Cl2  +  Cu  ->  CuCl2

Khí      rắn         rắn

Vàng    đỏ        trắng

3Cl2     +    2Fe    ->  2FeCl3

Khí              rắn           rắn

Vàng lục   trắng xám   nâu đỏ

Cl2       +      H2    ->   2HCl

Khí               khí            khí

Vàng lục     k màu        k màu

Cl2       +   H2O     <-> HCl     +     HClO

Khí            lỏng             dd               dd

Vàng lục    k màu         k màu

Cl2      +           2Na  ->     2NaCl

Khí                     rắn            rắn

Vàng lục         trắng bạc       trắng

Cl2    +     2NaOH   ->   H2O  + NaCl      +     NaClO

Khí              dd               lỏng       dd                   dd

Vàng lục     k màu                       k màu            k màu

CO   +  CuO   -> Cu   + CO2

Khí      rắn          rắn       khí

Đen         đỏ       k màu

3CO  +   Fe2O3   ->   2Fe        +          3CO2

Khí           rắn              rắn                     khí

K màu      đỏ                trắng xám         k màu

4CO   +        Fe3O4      ->        3Fe      +     4CO2

Khí                  rắn                   rắn                   khí

K màu             nâu đen            trắng xám        k màu

2CO   +           O2        ->         2CO2

Khí                  khí                   khí

K màu             k màu              k màu

Ca(OH)2         +          CO2    ->         CaCO3   +       H2O

Dd                               khí                   kết tủa             lỏng

Trắng                           k màu              trắng                k màu

CaO     +      CO2        ->         CaCO3

Rắn                khí                      rắn

Trắng             k màu                 trắng

2NaOH   +   CO2   ->   H2O      +       Na2CO3

Dd                khí            lỏng                   dd

K màu        k màu               trắng

4NaOH   +   3CO2    ->   H2O    +    Na2CO3   +    2NaHCO3

Dd                  khí            lỏng             dd                    dd

K màu       k màu         trắng

NaOH   +   CO2    -> NaHCO3

Dd              khí             dd

K màu

Cu  +   2H2SO4    ->   2H2O   +    SO2    +     CuSO4

Rắn      đặc, nóng         lỏng            khí               dd

Đỏ       k màu             k màu         k màu       xanh lam

2Cu +    O2   ->    2CuO

Rắn      khí             rắn

Đỏ       k màu         đen

Cu(OH) ->   CuO   +   H2O

Rắn                  rắn            khí

Xanh lam          đen         k màu

Cu(OH)2   + %C