Home Hóa học 11 Tổng hợp các phương trình hóa học lớp 11

Tổng hợp các phương trình hóa học lớp 11

207
0

CÁC PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 11

Ag       +          2HNO3            ->         AgNO3    +    H2O     +         NO2

Rắn                dd đậm đặc                      rắn               lỏng                 khí

Trắng bạc        không màu                      trắng          không màu        nâu đỏ

2AgNO3 -> 2Ag     +    2NO2      +     O2

Rắn              rắn            khí nâu           khí

Trắng        trắng bạc        đỏ             không màu

AgNO3 + NH4Cl -> AgCl + NH4NO3

Rắn           rắn         kết tủa        rắn

Trắng       trắng       trắng bạc

4Al + 3C -> Al4C3

Rắn    rắn     kết tủa vàng

Al        +     6HNO3    ->   3H2O      +    3NO2    +   Al(NO3)3

Rắn          dd đậm đặc          lỏng             khí nâu        dd trắng

Trắng       không màu     không màu          đỏ

AlCl3 + 3H2O + 3NH3 -> Al(OH)3 + 3NH4Cl

Trắng    lỏng        khí               kt            trắng

Không màu               trắng

BaCl2 + Na2SO4 ->     2NaCl             +          BaSO4

Dd trắng                dd không màu             kt trắng

C         +          CO2 -> <- 2CO

Rắn                   khí không màu

C + 2CuO -> 2Cu + CO2

Rắn   rắn         rắn     khí

Đen   đen         đỏ    không màu

C    +    H2O <-> CO + H2

Rắn       khí                khí

Không màu   Không màu

C + 4HNO3     ->         2H2O + 4NO2     +     CO2

Rắn   dd đậm đặc          lỏng         khí              khí

Đen                        không màu    nâu đỏ       không màu

C                     +          O2       ->         CO2

Rắn                              khí                   khí

Trong suốt hoặc đen   không màu       không màu

C    +      ZnO -> CO +          Zn

Rắn        rắn        khí              rắn

Đen      trắng    không màu     trắng xám

3C2H4 + 4H2O + 2KMnO4 -> 2KOH + 2MnO2 + 3C2H4(OH)2

Khí         lỏng           rắn           dd             kt            lỏng

K màu     k màu        tím         k màu        đen       không màu

3Ca                +          2P        ->         Ca3P2

Rắn                    trắng hoặc đỏ

Ánh kim bạc trắng

Ca(NO3)2 + Na2CO3  ->  CaCO3 + 2NaNO3

Rắn                  rắn             kt

Trắng               trắng          trắng     trắng

Ca(OH)2 + 2NH4Cl -> 2H2O + 2NH3 + CaCl2

Dd                                lỏng        khí

Không màu   trắng      k màu      k màu

Ca3(PO4)2 + H2SO4  > Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4

Rắn             dd đậm đặc                           kt trắng

Trắng

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4  -> 3CaSO4 + 2H3PO4

Rắn               dd đậm đặc     kt

Trắng                                 trắng

Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 -> 3Ca(H2PO4)2

CaCO3   ->  CaO + CO2

Rắn              rắn       khí

Trắng          trắng  không màu

CaCO3  +  2HCl ->   H2O + CO2 + CaCl2

Rắn             dd            lỏng      khí       dd

Trắng     k màu        k màu    k màu   trắng

 

CaCO3 + 2HNO3 -> Ca(NO3)2  + H2O  +  CO2

Rắn             dd             rắn             lỏng       khí

Trắng      k màu                             k màu    k màu

Cl2    +    H2S -> 2HCl  + S

Khí          khí          dd      kết tủa

K màu   k màu    k màu     đen

3Cl2     +         2NH3    ->         6HCl  +  N2

Khí                    khí                     dd        khí

Vàng lục    k màu, mùi khai    k màu   k màu

3Cl2     +          2P -> 2PCl3

Khí

Vàng lục    trắng hoặc đỏ

5Cl2 + 2P -> 2PCl5

Khí      rắn       rắn

Vàng lục

3CO + Fe2O3 -> 2Fe   +    3CO2

Khí        rắn          rắn              khí

K màu    đỏ     trắng xám     k màu

4CO    +          Fe3O4   -> 3Fe    +     4CO2

Khí                  rắn             rắn             khí

Không màu     nâu đen    trắng xám    k màu

2CO    +   O2 -> 2CO2

Khí           khí        khí

k màu    k màu    k màu

H2O + Na2SiO3 + CO2 -> Na2CO3 + H2SiO3

Lỏng       rắn          khí           rắn           kết tủa

K màu                 k màu        trắng

2Mg    +          CO2 -> C + 2MgO

Rắn                  khí      rắn      rắn

Trắng bạc        k màu              trắng

2NH3   +          CO2 -> (NH2)2CO + H2O

Khí                  khí             rắn           lỏng

K màu             k màu                       k màu

Cu       +         4HNO3  -> Cu(NO3)2 + 2H2O  +  2NO2

Rắn                dd đậm đặc       rắn         lỏng           khí

Đỏ                   k màu            trắng        k màu      nâu đỏ

2Cu(NO3)2 -> CuO + 4NO2 + O2

Dd                   rắn       khí         khí

Xanh lam         đen      nâu đỏ   k màu

CuO + 2HNO3 -> Cu(NO3)2 + H2O

Rắn          dd             dd          lỏng

Đen      k màu        xanh lam   k màu

Na2S + CuSO4 -> CuS + Na2SO4

Rắn         khan        rắn         rắn

K màu     trắng      đen         trắng

2F2     +          Si          ->  SìF4

Khi                  rắn               khí

Lục nhạt       nâu hoặc xám

Fe        +   2Fe(NO3)3 -> 3Fe(NO3)2

Rắn                 rắn                    rắn

Trắng xám

Fe2(SO4)3  + 6NaOH -> 3Na2SO4      +   2Fe(OH)3

Rắn                                      rắn                   rắn

Trắng               nâu đỏ

3FeO + 10HNO3 -> 5H2O + NO + 3Fe(NO3)3

Rắn            dd            lỏng    khí         rắn

Đen       k màu          k màu   nâu      trắng

FeS + 2HCl ->  FeCl2  +  H2S

Rắn      dd        dd             khí

Đen     k màu  lục nhạt    k màu

8H2SO4 + 2KMnO4 + 10FeSO4 -> 5Fe2(SO4)3 + 8H2O + 2MnSO4 + K2SO4

Dd                dd                dd                 dd              lỏng         rắn           rắn

K màu             đỏ tím      lục nhạt                           k màu       trắng

2NaOH + FeSO4 -> Na2SO4 + Fe(OH)2

Dd                dd          rắn            kết tủa

Trong suốt     trắng      trắng xanh

H2O + 2NaOH   + Si ->          2H2 + Na2SiO3

Lỏng      dd                               rắn        khí       rắn

K màu             nâu hoặc xám  k màu

3H2O + P2O5 -> 2H3PO4

Rắn        lỏng           dd

K màu                  trong suốt

H2O2 + KNO2 -> H2O + KNO3

Lỏng      rắn         lỏng      rắn

K màu    trắng     k màu   trắng

H2SO4     +  NaNO3 -> HNO3 + NaHSO4

Dd đậm đặc     rắn          lỏng

H2SO4 + 2NH3 -> (NH4)2SO4

Dd             khí             dd

K màu    k màu           k màu

2NaOH + H3PO4  -> 2H2O + Na2HPO4

Dd               dd          lỏng         rắn

K màu       k màu

NaOH + H3PO4 -> H2O + NaH2PO4

3NaOH + H3PO4 -> 3H2O + Na3PO4

Dd            dd               lỏng       rắn

K màu             k màu

2HCl + Na2CO3 -> H2O + 2NaCl +CO2

Dd            dd               lỏng     dd        khí

K màu   trắng         k màu      trắng   k màu

HCl + NaOH -> H2O + NaCl

Dd       dd         lỏng       dd

K màu             k màu  k màu

HCl     +    NH3 -> NH4Cl

Dd               khí         rắn

K màu        k màu     trắng

SiO2 + 4HF -> 2H2O + SiF4

Rắn      dd        lỏng        khí

Trắng   k màu  k màu

5HNO3            +   P -> H2O + 5NO2 + H3PO4

Dd đậm đặc         rắn      lỏng     khí            dd

Không màu         trắng  k màu   nâu đỏ

6HNO3      +     S  -> 2H2O + H2SO4 + 6NO2

Dd đậm đặc     rắn       lỏng       dd           khí

k màu              vàng    k màu  k màu     nâu đỏ

10HNO3   +  4Zn         ->        3H2O + NH4NO3  + 4Zn(NO3)2

Dd                   rắn                     lỏng        rắn

K màu    ánh kim bạc xám      k màu     trắng

5KClO3  +  6P ->  5KCl + 3P2O5

2KNO3 ->  2KNO2  +  O2

Rắn              rắn        khí

Trắng           trâng    k màu

3Mg    +          N2  ->  Mg3N2

Rắn                  khí       rắn

Ánh kim xám  k màu

2Mg     +         Si         -> Mg2Si

Rắn                  rắn              rắn

Trắng bạc     xám/ nâu

2Mg + SiO2 -> Si + 2MgO

Rắn      rắn       rắn       rắn

MgCO3 -> MgO + CO2

Rắn            rắn             khí

Trắng       trắng            k màu

N2        +          O2  <-> 2NO

Khí                  khí         khí

K màu             k màu    k màu

2NaHCO3  -> H2O  + Na2CO3  + CO2

Rắn                  khí         rắn                 khí

Trắng               kmàu   trắng                k màu

NaHCO3  + NaOH -> H2O + Na2CO3

Dd               dd          lỏng        dd

Trắng      k màu      trắng

2NaOH + SiO2 -> H2O + Na2SiO3

Rắn          rắn          khí            rắn

4NH3   +  3O2  ->  6H2O + 2N2

Khí           khí              lỏng     khí

K màu    kmàu            k màu  k màu

4NH3  +  5O2  -> 6H2O +    4NO

Khí          khí         lỏng           khí

K màu    k màu   k màu           k màu

NH4Cl -> HCl + NH3

Rắn          khí       khí

Trắng     k màu    k màu

NaNO2 + NH4 Cl -> 2H2O   +  N2   + NaCl

Rắn                           lỏng     khí       rắn

Trắng         trắng       k màu    k màu    trắng

NH4HCO3 -> H2O  + NH3 + CO2

Rắn                  khí       khí      khí

K màu

NH4NO2     ->    2H2O    +   N2

Rắn                       lỏng            khí

K màu             k màu             k màu

NH4NO3 ->  2H2O   + N2O

Rắn                  lỏng       khí

Trắng            k màu     k màu

2NO   +  O2   -> 2NO2

Khí      khí           khí

K màu   k màu     nâu đỏ

5O2 + 4P  ->  2P2O5

Khí      rắn       rắn

K màu đỏ        trắng

3O2  + Si  ->  SiO2

Khí      rắn       rắn

K màu             vàng

2P           +        5S     ->   P2S5

Rắn                  rắn             rắn

Trắng/đỏ          vàng chanh

C2H5OH        +  HBr  -> H2O + C2H5Br

Lỏng                   dd         lỏng

K màu             k màu       k màu

C2H5OH   +    O2   ->  CH3COOH  +  H2O

Lỏng                khí              lỏng          lỏng

K màu             k màu        k màu        k màu

H2O   +   CO2  <->  H2CO3

Lỏng        khí               dd

K màu     k màu

3Mg  +   2P   ->  Mg3P2

Rắn        rắn          rắn

Trắng bạc

CH3COONa   + NaOH  -> CH4  +  Na2CO3

Khí

C4H10            -> CH4 + C3H6

Khí                        khí      khí

CH3Cl  + Cl2   ->  HCl  +  CH2Cl2

Khí           khí          dd            khí

Vàng lục   k màu

2Cl2   +  CH2Cl2  -> HCl   + CHCl3

Khí            khí             dd

Vàng lục                      k màu

Cl2     +    CHCl3  -> HCl    +   CCl4

Khí           lỏng            dd           lỏng

Vàng lục   k màu         k màu

C2H5OH     +      CH3COOH    <->    H2O    +    CH3COOC2H5

Lỏng                            lỏng                 lỏng                 lỏng

K màu                         k màu              k màu

H2S     +     Cd(NO3)2  ->   2HNO3  +  CdS

Khí                                          dd             dd

K màu                                     k màu

3Cu    +    4H2SO4   + 2NaNO3  ->   4H2O +  Na2SO4  + 2NO   + 3CuSO4

Rắn                  dd            rắn               lỏng           rắn             khí

Đỏ             k màu          trắng              k màu       trắng           k màu

3Ag      +  4HNO3      ->    3AgNO3   +  2H2O   +    NO

Rắn           dd pha loãng          kt                lỏng          khí

Trắng            k màu              trắng            k màu         nâu

Fe2(SO4)3      +     6KI    -> I2    +   3K2SO4   +   2FeCl2

Rắn                          dđ          rắn            rắn

Vàng nâu nhạt       vàng       đen tím

C4H10     ->    C2H4   + C2H6

Khí                  khí            khí

K màu             k màu     k màu

Br2   +  C2H4    ->    C2H4Br2

Dd       khí                  lỏng

Nâu đỏ     k màu


Qua: “Các phương trình hóa học lớp 11” ở trên, các em nắm vững cách viết phương trình, cân bằng phương trình đẻ vận dụng làm bài tập nhé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here