Home Địa lí lớp 12 Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên...

Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ

365
0

PHẦN. ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

CHỦ ĐỀ. BẢN ĐỒ

BÀI: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÝ TRÊN BẢN ĐỒ

Phương pháp

Đối tượng biểu hiện Các dạng ký hiệu

Khả năng biểu hiện

1. Phương pháp kí hiệu

– Biểu hiện các đối tượng phân bổ theo những điểm cụ thể.

– Kí hiệu được đặt chính xác vào vị trí phân bố của đối tượng: Thành phố, thị xã, nhà máy, trung tâm công nghiệp…

– Ký hiệu hình học.

– Kí hiệu chữ.

– Kí hiệu tượng hình.

– Vị trí phân bố của đối tượng.

– Số lượng, quy mô, loại hình.

– Cấu trúc, chất lượng, động lực phát triển của đối tượng.

2. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động

– Biểu hiện sự di chuyển của các đối tượng, hiện tượng tự nhiên (hướng gió, bão, dòng biển), kinh tế – xã hội (sự vận chuyển hàng hóa, hành khách…). – Sử dụng mũi tên thể hiện sự di chuyển.

– Sử dụng đường di chuyển.

– Độ đậm nét khác nhau.

– Hướng di chuyển của đối tượng.

– Khối lượng của đối tượng.

– Tốc độ của đối tượng.

3. Phương pháp chấm điểm

Biểu hiện các đối tượng phân bố phân tán bằng những điểm chấm trên bản đồ Sử dụng các chấm điểm, mỗi chấm có một giá trị nào đó. – Sự phân bố của đối tượng.

– Số lượng của đối tượng.

4. Phương pháp bản đồ, biểu đồ

Thể hiện giá trị tổng cộng của một hiện tượng địa lý trên một đơn vị lãnh thổ bằng cách dùng các biểu đồ đặt vào phạm vi các đơn vị lãnh thổ đó. Sử dụng các bản đồ, biểu đồ (tròn, cột, đường, miền).

Số lượng, chất lượng, cơ cấu của đối tượng.

TRẮC NGHIỆM THỰC HÀNH CÓ ĐÁP ÁN VỀ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÝ TRÊN BẢN ĐỒ

Câu 1. Phương pháp thích hợp để biểu hiện sự phân bố khoáng sản trên bản đồ là

A . Phương pháp ký hiệu chữ hoặc hình học.                B. Phương pháp chấm điểm.

C . Phương pháp đường chuyển động.                         D. Phương pháp kí hiệu tượng hình.

Câu 2. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động không biểu hiện đối tượng nào sau đây?

A . Hướng đi của bão.                                                 B. Dòng biển.

C . Tuyến giao thông.                                                 D. Luồng di cư.

Câu 3. Phương pháp ký hiệu không biểu hiện được nội dung nào của đối tượng

A . Động lực phát triển               B. Số lượng.                C. Chất lượng.            D. Tốc độ

Câu 4. Có những loại biểu đồ nào thường được sử dụng để thể hiện giá trị tổng cộng của đối tượng kinh tế – xã hội trên bản đồ?

A . Biểu đồ tròn, biểu đồ cột.                               B. Biểu đồ tròn, biểu đồ miền.

C . Biểu đồ tròn, biểu đồ đường.                          D. Biểu đồ cột, biểu đồ miền.

Câu 5. Phương pháp chấm điểm thể hiện nội dung nào?

A . Các đối tượng phân bố phân tán, lẻ tẻ.

B . Các đối tượng phân bố theo điểm cụ thể.

C . Các đối tượng phân bố tập trung trên quy mô lớn.

D . Các đối tượng phân bố theo vùng lãnh thổ.

Câu 6. Phương pháp chủ yếu được dùng để thể hiện sự phân bố các nông sản trên bản đồ là

A . Kí hiệu tượng trưng.                                     B. Kí hiệu tượng hình.

C . Kí hiệu hình học.                                          D. Kí hiệu chữ.

Câu 7. Để thể hiện cơ cấu sử dụng đất ở các vùng nông nghiệp nước ta, biểu đồ thích hợp được sử dụng trên bản đồ là

A . Biểu đồ tròn.                                               B. Biểu đồ miền.

C . Biểu đồ cột.                                                 D. Biểu đồ đường.

Câu 8. Chất lượng của đối tượng được biểu hiện qua nội dung nào của phương pháp kí hiệu?

A . Kích thước của kí hiệu.                                  B. Màu sắc của kí hiệu.

C . Số lượng kí hiệu.                                          D. Vị trí của kí hiệu.

Câu 9. Để biểu hiện sự phân bố của các xí nghiệp công nghiệp dệt may, công nghiệp chế biến thực phẩm, các hải cảng, phương pháp được sử dụng chủ yếu là

A . Ký hiệu tượng trưng.                                    B. Ký hiệu tượng hình.

C . Ký hiệu hình học.                                         D. Ký hiệu chữ.

Câu 10. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động không  biểu hiện được nội dung nào sau đây?

A . Tốc độ di chuyển.                                        B. Hướng di chuyển.

C . Khối lượng di chuyển.                                  D. Thời gian di chuyển.

ĐÁP ÁN

1.A 2.C 3.D 4.A 5.A 6.B 7.A 8.B 9.A 10.D

Qua lý thuyết và bài tập trắc nghiệm về “Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ” các em ôn luyện và làm bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here