Home Hóa lớp 12 Lý thuyết và Bài tập: Thủy phân Peptit trong môi trường kiềm

Lý thuyết và Bài tập: Thủy phân Peptit trong môi trường kiềm

492
0

KỸ NĂNG LÀM BÀI PEPTIT

Peptit là 1 trong những đơn vị kiến thức khó trong phần hóa học hữu cơ 12, để học tốt phần này ta cần nắm được kiến thức , phương pháp sau để giải quyết bài toán về peptit:

I . Các công thức cần nhớ làm bài peptit

1 . Công thức tính khối lượng mol của peptit Xn . MXn = n.MX – (n-1).18

2 . Công thức tổng quát của α-amino axit no (X), mạch hở có 1 nhóm NH2 và 1 nhóm –COOH

CnH2n+1NO2 => CTTQ của peptit (Y) được tạo bởi x gốc X là:

x CnH2n+1NO2 – (x-1)H2O ó CxnH2nx-x+2NxOx+1

3 . Phân tử peptit được tạo bởi n gốc α-amino axit no có (n-1) liên kết peptit

4 . Từ n gốc α-amino axit => số phân tử peptit chứa n gốc là nn

Từ n gốc α-amino axit => số phân tử peptit chứa n gốc khác nhau là n!

5 . CTTQ của peptit tạo ra từ a gốc α-amino axit no, mạch hở có 1 nhóm NH2 và 1 nhóm –COOH là:

CnH2n+2NaOa+1

Dạng 1: Thủy phân peptit trong môi trường kiềm

  • Phương trình tổng quát: Xn+ NaOH => Muối + H2O

Với điều kiện : X là các α-amino axit có 1 nhóm NH2 và 1 nhóm –COOH

Câu 1: Thủy phân 14,6 gam Gly-Ala trong dung dịch NaOH dư thu được m gam muối . Giá trị của m là:

Giải:

Ta có: n Gly-Ala = 14,6 / (75 + 89 – 18) = 0,1 mol

Gly-Ala + 2NAOH -> Muối + H2O

Áp dụng BTKL-> Khối lượng thu được là: m = 14,6 + 0,1 . 2 . 40- 0,1 . 18= 20,8 gam

Câu 2: Thủy phân hoàn toàn 41,4 gam peptit X (Ala-Ala-Ala-Gly-Gly) cần vừa đủ V lít dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và KOH 0,1M. Tính V?

Giải:

Ala-Ala-Ala-Gly-Gly + OH-              -> Muối + H2O

                                                         Na+ , K+

Ta có: n(Ala)3(Gly)2= 41,4 / (89.3+75.2-4.18)= 0,12 mol => nOH- = 0,12 = 3V => V= 2 lít

Câu 3: Thủy phân hoàn toàn 6,23 gam hỗn hợp X gồm Ala-Gly-Ala và Gly-Gly-Ala với tỷ lệ mol (Ala-Gly-Ala : Gly-Gly-Ala = 1: 2) tác dụng với 800ml dung dịch NaOH 1,2M. Tính khối lượng chất rắn khan sau khi cô cạn dung dịch sau phản ứng?

Giải:

Ala-Gly-Ala + 3NaOH -> Muối + H2O

Gly-Gly-Ala + 3NaOH -> Muối + H2O

Ta có: n Ala-Gly-Ala = 6,23/ ((89,2. 75- 2.18)+ 2. (89 + 75.2 – 2.18)) = 0,01 mol

=>n Gly-Gly-Ala = 0,02 mol

nNaOH = 0,8 . 1,2 = 0,96 mol => NaOH còn dư sau phản ứng => nH2O=0,03 mol

BTKL: m= 6,23 + 0,69 . 40 – 18 . 0,03 = 44,09 gam

Câu 4: Đun nóng m gam hỗn hợp gồm a mol tetrepeptit mạch hở X và 2a mol tripeptit mạch hở Y với 600ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ). Sau khi các phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 72,48 gam muối khan của các amino axit đều có 1 nhóm –COOH và một nhóm –NH2 trong phân tử . Giá trị của m là:

A . 51,72                         B . 54,3                              C . 66                          D . 44,48

Giải:

Tetrapeptit + 4NaOH -> Muối + H2O           (1)

Tripeptit + 3NaOH -> Muối + H2O               (2)

Theo (1) và (2) => nNaOH= 4a + 6a= 0,6 => a= 0,06 mol

Theo (1) và (2) => nH2O= a +2a = 0,18 mol

BTKL -> m + 40. 0,6 = 72,48 + 18.0,18 => m= 51,72 gam

=>Đáp án A

Câu 5: Cho 24,5 gam tripeptit X có công thức Gly-Ala-Val tác dụng với 600ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Đem dung dịch Y tác dụng với dung dịch HCl dư  cô cạn cẩn thận sau phản ứng (trong quá trình cô cạn không xảy ra phản ứng hóa học) thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A . 70,55                       B . 59,6                          C . 48,65                        D . 74,15

Giải:

nX= 24,5 / 245 = 0,1 mol; nNaOH= 0,6 . 1 = 0,6 mol

Gly-Ala-Val + 2H2O -> Gly + Ala + Val         (1)

Coi Gly, Ala, Val, NaOH cùng tác dụng với HCl

NaOH + HCl -> NaCl + H2O                        (2)

Gly + Ala + Val + 3HCl -> Muối                   (3)

BTKL: 24,5 + 18. 0,2 + 40 . 0,6 + 36,5 . 0,9 = m + 18.0,6 => m= 74,15 gam

=>Đáp án D

Tổng quát: Xn + aNaOH -> Muối + bH2O

(Trong đó: a là tổng số nhóm –COOH của α-amino axit, b là số nhóm –COOH tự do trong phân tử peptit)

Ala-Gly-Glu-Gly-Glu + 7NaOH -> Muối + 3H2O

Qua :”Bài toán thủy phân peptit trong môi trường kiềm”ở trên, các em ôn luyện thật kỹ để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới nhé. Chúc các em thi tốt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here