Home Hóa lớp 12 Lý thuyết và bài tập hóa học: Amin phản ứng với axit

Lý thuyết và bài tập hóa học: Amin phản ứng với axit

623
0

BÀI TẬP AMIN PHẢN ỨNG VỚI AXIT

AMin phản ứng với axit có 2 trường hợp:

Phản ứng trung hòa amin: Phản ứng với các axit như HCl, H2SO4, H3PO4,…

Với amin A, có a nhóm chức, giả sử amin bậc I

R(NH2)a + a HCl ->R(NH3Cl)a

Số chức amin: a = nHCl  / nA và mmuối = mamin + mHCl

Phương pháp giải bài tập dạng này chủ yếu là bảo toàn khối lượng và tăng giảm khối lượng

Phản ứng với axit HNO2(NaNO2/ HCl):

Phương pháp giải bài tập dạng này chủ yếu là tính toán theo phương trình phản ứng

Câu 1: Cho 20 gam hỗn hợp 3 amin đơn chức tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M. Cô cạn dung dịch thu được 31,68 g hỗn hợp muối. Thể tích của dung dịch HCl 1M đã dùng:

A . 100 ml                      B . 50 ml                        C . 200 ml                          D . 320 ml

Giải:

Áp dụng BTKL ta có: mHCl = 31,68 – 20 = 11,68 gam

=>nHCl= 11.68 / 36,5 = 0,32 mol => Vdd HCl = 0,32 / 1 = 0,32lít = 320 ml

=>Đáp án D

Câu 2: Cho 4,5 g Amin X đơn chức bậc 1 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 8,15 gam muối. Tên gọi của X là:

A . alanin              B . đietylamin                 C . dimetylamin                D . etylamin

Giải:

Áp dụng BTKL ta có: nX =(8,15 – 4,5)/ 36,5 = 0,1 mol

=>MX = 4,5 / 0,1 = 45 =>X là CH3CH2NH2

=>Đáp án D

Câu 3: Cho 2 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin phản ứng vừa đủ với 0,05 mol HCl thu được m gam muối. Giá trị của m là:

A . 3,425                      B . 4,725                          C . 2,550                         D . 3,825

Giải:

BTKL -> m = mamin + mHCl = 2 + 36,5 . 0,05 = 3,825 gam

=>Đáp án D

Câu 4: Hỗn hợp X gồm metylamin, etylamin và propylamin có tổng khối lượng 21,6 g và tỉ lệ số mol là 1 : 2 : 1. Cho hỗn hợp X trên tác dụng hết với dung dịch HCl thu được dung dịch chứa bao nhiêu gam muối:

A . 16,2 g                    B . 9,12 g                        C . 43,5 g                        D . 40,58 g

Giải:

Giả sử số mol metylamin, etylamin và propylamin lần lượt là: x, 2x, x

=>31x + 45. 2x + 59x = 21,6 gam => x = 0,12 mol

=>nHCl = x + 2x + x = 4 . 0,12 = 0,48 mol

Áp dụng BTKL có: mmuỗi = 21,6 + 36,5 . 0,48 = 39,12 gam =>Đáp án B

Câu 5: X là amin no đơn chức mạch hở và Y là amin no hai chức mạch hở có cùng số cacbon

-Trung hòa hỗn hợp gồm a mol X và b mol Y cần dung dịch chứa 0,5 mol HCl và tạo ra 43,15 g hỗn hợp muối

-Trung hòa hỗn hợp gồm 3 mol X và a mol Y cần dung dịch chứa 0,4 mol HCl và tạo ra p gam hỗn hợp muối

P có giá trị là:

A . 40, 9 gam                     B . 38 gam                    C . 48,95 gam                D . 32,525 gam

Giải:

Đặt CTTQ của X là CnH2n+3N, của Y là CnH2n+4N2

-Trường hợp 1: a mol X, b mol Y + vừa đủ 0,5 mol HCl

nHCL = a + 2b = 0,5 mol

mamin= (14n + 17)a + (14n+ 32)b = 43,15 – 36,5 . 0,5 = 24,9 gam

-Trường 2: b mol X, a mol Y +  vừa đủ 0,4 mol HCl

=>nHCl= 2a + b= 0,4 mol =>a = 0,1 ;  b = 0,2

=>(14n + 17) . 0,1 + (14n+32). 0,2 = 24,9 => n=4

=>p= (14n + 17)b + (14n +32) a + 36, 5 . 0,4 = 38 gam

=>Đáp án B

Câu 6: Cho 24,9 gam hỗn hợp A gồm anlylamin, etylamin,  metylamin, isopropylamin phản ứng với dung dịch HCl dư thì sau phản ứng thu được 43,15 g muối. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn 24,9 g hỗn hợp trên bằng lượng O2 vừa đủ. Sau phản ứng thu được 26,88 lít CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng alylamin trong hỗn hợp là:

A . 45,78%                  B . 22,89%                       C . 57,23%                     D . 34,34%

Giải:

Áp dụng BTKL ta có:

mHCl= 43,15 – 24,9 = 18,25 gam => nA = nHCl = 0,5 mol

-Đặt số mol của anlyl là x, của CnH2n+3N là y

57x + (14n +17)y = 24,9 gam                                x = 0,2

nCO2 = 3x + ny = 26,88 / 22,4 = 1,2 mol        =>    y = 0,3

x + y = 0,5 mol                                                      n = 2

=>%mCH2=CHCH2NH2 = ((57 . 0,2)/ 24,9 ). 100% = 45,78%        =>Đáp án A

Qua bài tập mẫu về: “Dạng bài tập amin phản ứng với axit” ở trên, các em ôn luyện thật kỹ để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới nhé

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here